تخت خواب یک و نیم نفره

تخت خواب یک و نیم نفره

تخت خواب یک و نیم نفره

مدل تخت خواب یک و نیم نفره فضای بیشتری برای استراحت در اختیار افراد قرار می دهد و اصولاً توسط مادر و فرزندان و یا افراد بلند قد استفاده می شود. این مدل تخت که تخت دوقلو نیز نامیده می شود دارای ابعادی حدود ۱۴۰ × ۲۰۰ می باشد.

تخت خواب یک و نیم نفره
تخت خواب یک و نیم نفره